СОФРАТА во охридските килими

19. 10. 2018 – 01. 02. 2019


На 19. 10. 2018 год во 13 часот во Куќата на Робевци  беше отворена изложбата СОФРАТА  во охридските килими. На изложбата се прзентирани 11 килими . Тие потекнуваат од средината на 19 век и се сведок за постоење на една традиција. Се постилале на ѕид, но доминацијата била постелени на под, главно во пространите гостински одаи и чардаци. За делник биле наменети едни, а за празник понови и поубави. Тие главно биле сопственост на побогатите слоеви на населението од тоа време за што сведочата натписите со имињата на килимите. Како најкарактеристичен дел во килимите што е  и  предмет на оваа изложба е софрата. Таа се наоѓа во централниот дел на килимите и плени со својата шара и убавина. Уште се среќава и под поимот ниша, а се претпоставува дека името го добила по тоа што фамилијата се собирала токму тука  за консумирање на храната околу софрата, а подоцна и масата. Килимената орнаментика  Охрид јасно го одделува од другите балкански и македонски килимарски центри , со што го прави најзначаен и најоригинален центар во овој регион.

Изложбата ќе биде отворена до 01.02. 2019 год.