Реализирани договори

Склучени договори

Објавени огласи

Планирани набавки

Годишен план за јавни набавки 2021

Изменет годишен план за јавни набавки за 2019

План за јавни набавки за 2019