Завршни сметки – 2022

Буџетска сметка – 603-19

Сопствена сметка – 787-16

Донаторска сметка Плаошник – 785-19

Донаторска сметка – ГИС – 785-61

Завршни сметки – 2021

Буџетска сметка – 603-19

Сопствена сметка – 787-16

Донаторска сметка Плаошник – 785-19

Донаторска сметка Слепи лица – 785-42

Завршни сметки – 2020

Буџетска сметка – 603-19

Сопствена сметка – 787-16

Донаторска сметка Слепи лица – 785-42

Завршни сметки – 2019

Буџетска сметка – 603-19

Сопствена сметка – 787-16

Донаторска сметка Плаошник – 785-19

Донаторска сметка Слепи лица – 785-42

Завршни сметки – 2018

Буџетска сметка – 603-19

Сопствена сметка – 787-16

Донаторска сметка – 785-19

Донаторска сметка – 785-57

Завршни сметки – 2017

Буџетска сметка – 603-19

Сопствена сметка 787-16

Донаторска сметка – 785-19

Донаторска сметка – 785-57

Завршни сметки – 2016

Буџетска сметка – 603-19

Сопствена сметка 787-16

Донаторска сметка – 785-19

Донаторска сметка – 785-57