Санација, конзервација и реставрација на профани објекти