Информации од јавен карактер

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Лице задолжено за посредување со информации од јавен карактер

– Тања Паскали Бунташеска – t_buntaseska@yahoo.com 

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР (БАРАЊА И ОДГОВОРИ)

2022 година

 

Барање за пристап до информации од јавен карактер дали на Одобрение за градба Уп бр. 20-99 од 2020 година се издадени Заштитно конзерваторски Услови, согласно член 59-г од Законот за Градење и дали е издадено Мислење за усогласеност согласно Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион?

Барање за пристап до информации од јавен карактер за увид на список на вработени и нивните работни позиции во НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Охрид. Како и појаснување на кој начин се контролира и евидентира нивното секојдневно присуство?

2023 година

 
ОВАА СТРАНИЦА МОМЕНТАЛНО СЕ АЖУРИРА, СИТЕ ПОДАТОЦИ ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ ВО НАЈБРЗ ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД