Работна акција ”Не биди ѓубре” 

 
 14. 12. 2019 – 15. 12. 2019

На ден 14.12.2019 г. од страна на вработените при Н.У.Завод за заштита на спомениците на културата и музеј-Охрид , се изврши работната акција наречена” Не биди ѓубре”.