Светски познатата збирка Охридски икони во 1973 година

Светски познатата збирка Охридски икони во 1973 година, во припратата на црквата Св. Богородица Перивлепта, каде што беше изложена во 1961 година по повод 12-тиот византолошки конгрес што тогаш се одржа во Охрид. Тука иконите останаа до 1983 година, кога некогашната “забавачница”, каде што учениците од блиското основно училиште “Св. Климент Охридски” ги одржуваа часовите по физичко воспитување и техничко обрзование, беше преадаптирана во денешната Галерија на икони-Охрид, која и денес е дом на оваа единствена колекција.