Сликарство во црквата Св. Софија

Сликарство во црквата Св. Софија

Стручен тим од НУ Завод и Музеј – Охрид, предводен од м-р Никола Патчев, изработува детална документација и мерења на влагата на ѕидното сликарство во црквата Св. Софија во Охрид. Конзерваторската документација на која се прикажуваат сите видови на оштетувања на фреските е неопходна за изработка на Проект за конзервација на ѕидното сликарство од оваа црква кој ќе биде изработен во соработка со колегите од Националниот конзерваторки Центар од Скопје. Реализацијата на проектот е финансирана со Годишната програма на Министерството за култура за 2021 година.

Сликарство во црквата Св. Софија