Се конзервира и реставрира фрескоживописот во Света Богородица Болничка

Започна конзервацијата и реставрацијата на фрескоживописот во црквата Света Богородица Болничка во Охрид која датира од четиринаесеттиот век. Првичниот фрескоживопис се смета дека е насликан околу илјада триста седумдесетта година, меѓутоа црквата претрпела измени низ вековите во однос на архитектурата и фрескосликарството.