Работна посета на Флора Карајани, директорка на Европскиот центар за византиски и поствизантиски споменици и Мариа Мерџани, директорка на Управата за конзервација на антички и современи споменици од Република Грција

На 03. 04. 2021, во работна посета на Охрид и нашата институција престојуваа Флора Карајани, директорка на Европскиот центар за византиски и поствизантиски споменици и Мариа Мерџани, директорка на Управата за конзервација на антички и современи споменици од Република Грција.

Гостите имаа можност да ја посетат светски познатата Галерија на икони и црквите Св. Богородица Перивлепта и катедралата Св. Софија. Притоа, во меѓусебните разговори им беа презентирани актуелните програмски активности на институцијата, како и дел од активностите во минатото, особено на полето на конзервацијата, при што посебен акцент беше ставен на конзервацијата на иконите, како и неодамнешната конзервација на архитектурата и живописот на црквата Св. Богородица Перивлепта. При посетата на Св. Софија, гостите беа запознаени со нејзината важност како вековно седиште на Охридските архиепископи, обемните конзерваторски работи, изведени од екипа на меѓународни експерти во почетокот на педесеттите години на минатиот век и потребата од изведување на слични такви конзерваторски зафати во најскоро време, за што од нивна страна беше изразена подготвеност за конкретна соработка, особено во областа на конзервација и реставрација на византиското наследство, обука на стручни кадри за заштита и секаков друг вид соработка.