Подводно археолошко рекогносцирање на делови од источниот брег од Охридското Езеро

Кон крајот на месец Октомври успешно беше реализиран Проектот „Подводно археолошко рекогносцирање на делови од источниот брег од Охридското Езеро“ чиј носител беше НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Охрид. Проектот беше финансиран од Министерство за култура на РС Македонија, во Годишната програма на проекти од областа намузејската дејност.

Целта на проектот беше да се рекогносцираат локациите за кои постоеја индиции заархеолошки локалитети и поединечни наоди, да се дефинираат нивните граници, да се позицинира

нивната географска местоположба со помош на GPS уреди, но и да се откријат нови локалитети, со крајна цел нивно запишување во националниот регистар на културното наследство во РС Македонија.

Потребата за проект од овој тип произлезе од интересот на домашни и странски гости за авантуристички туризам, односно преку нуркачки активности да се посетуваат атрактивни

локации во водите на Охридското Езеро. Проектот имаше и заштитен карактер, бидејќи со прогласувањето на локалитетите и поединечните наоди за културно наследство, истите ќе бидат

заштитени од нелегални посети и активности.

Покрај рекогносцираните делови кај с. Пештани и с. Трпејца, посебно внимание привлекоа наодите на две локации во околината на локалитетот Плоча Миќов град, откриени при слободни нуркачки активности на членови од нуркачкиот центар Амфора од Охрид. Во првиот случај станува збор за три фрагментирани керамички садови за складишна употреба питоси, лоцирани на длабочина од 45, 35 и 5 м под површината на водата, а во вториот случај тоа е наодот на градежна керамика, односно покривни тегули од лаконски тип, откриени на длабочина од 19,5 м. Тегулите од лаконски тип биле во употреба во долг временски период низ антиката, но во

конкретниов случај станува збор за тегули со потекло од доцната антика, за прв пат откриени во водите од Охридското Езеро. И во двата случаи, оддалеченоста на предметите на 70 – 100 метри од брегот на езерото, укажува на фактот дека истите биле транспортирани по вода со некаков пловен објект, а од засега непознати причини биле истоварени на овие места.

Она рекогносцирање дава првична слика за она што се случува со овие локалитети и наоди, со што се добива појдовна точка во размислувањето за нивната иднина, која секако ќе опфаќа дополнителни археолошки истражувања, со крајна цел надополнувaње на сликата за животот во крајбрежниот појас од Охридското Езеро од праисторијата до денес.

Раководител на проектот

Bojan Taneski, археолог, виш кустос

Претседател,

Jovan Sekuloski – Diving Center Amfora

#diving#scubadiving#scubadive#ohridlakescubadiving#scubadivingmacedonia#amforadiving#scubadiverslife#underwater#underwaterphotography#gopro#goprohero#gopromkd#daily#instadaily#photooftheday#divingcenteramfora#sekuloskidiving#happy#archaeology#history#ancient#prehisto