Ископувања во јужната половина на Самуиловата Тврдина – Цитадела

Во текот на месец септември-октомври 2020г. , во рамките на програмските активности на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј -Охрид , како дел од програмата за култура и буџетски средства на РС Македонија беа реализирани систематски археолошки ископувања во јужната половина на Самуиловата Тврдина – Цитадела.

Истражувањата се во континуитет со ископувањата од 2016г. во делот помеѓу источниот и преградниот бедемски ѕид.

Цел беше да се открие целосно овој дел на габаритниот простор на цитаделата во јужната половина, односно делот од сарајот кој припаѓал на Џеладин-Бег, а истиот бил опожарен во 1830г.

Воедно откриени беа ѕидови и опожарени делови, фрамнетирана градежна керамика, монети и фрагменти од луксузни лулиња кои потекнуваат од Османлискиот период. Забележлива беше и калдрма чии делови беа откриени со претходните истражувања, а исто така беа пронајдени и одреден број на грниња кај кои декорацијата е изведена во појаси од плитко врежани жлебови и брановидни линии нанесени под устието или рамото на садовите.

Со ова заврши уште една етапа во истражувањето на Самуиловата Тврдина и секако останува во иднина да се доистражат западните и јужни делови од објектот како и постарите културни хоризонти во овој значаен простор.

Раководител на проектот

Анатoли Арнаудоски- виш кустос археолог