ДЕН НА РЕТКИТЕ БОЛЕСТИ 2024 ГОДИНА

Оваа година НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Охрид се приклучи на шестата сезона од Националната кампања „Ги запознаваме ретките болести 2024“.

Илуминација на Самоилова Тврдина во боите на ретките болести.
https://www.facebook.com/gizapoznavameretkitebolesti/videos/407517184967372