Активности за соработка со Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид

Со потпишување на Меморандум за соработка од страна на в.д. директор на НУ Завод и Музеј Охрид, м-р Ирена Шајн и проректорот на Универзитетот, професор д-р Устијана Речкоска Шикоска, официјализирана е претходно воспоставената соработка меѓу двете институции. Започнувањето на проектот насловен како „Зајакнување на капацитетите за управување со културното наследство на Охридскиот регион: Обука за развој на ГИС бази на податоци за Завод и Музеј – Охрид“ иницијатива на м-р Горан Патчев, послужи како повод за потпишување на овој Меморандум за соработка. Проектот опфаќа низа активности, вклучително и организација на „Регионален камп за реставрација“ (RRC) во партнерство со „Културно наследство без граници – Албанија“ (CHwB Албанија).

Дел од активностите се одвиваат во Амфитеатарот на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“, каде ќе има презентации од експерти од разни области а дел ќе се одвива на терен, организиран на двете локации на Македонска и Албанска страна, последователно, од 10 до 22 септември, за евиденција, инвентаризација, дигитализација и користење на современа технологија за 3Д снимање со помош на дронови и фотограметрија за изготвување на ортофотографии и топографски карти. Резултатите од кампот ќе бидат подлога за создавање на ГИС платформа за недвижното културно наследство и археолошките локалитети од Охридскиот регион со што ќе се обезбеди ВЕБГИС база на податоци која ќе може да ја користи и пошироката јавност а ќе се потхранува со податоци за недвижното културно наследство и заштитените археолошки локалитети собрани и документирани во текот на проектот.