Работна акција ''Не биди ѓубре''

14. 12. 2019 - 15. 12. 2019

На ден 14.12.2019 г. од страна на вработените при Н.У.Завод за заштита на спомениците на културата и музеј-Охрид , се изврши работната акција наречена'' Не биди ѓубре''.

© 2017 Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид
Developed by Webmaster